the skeleton twins (دوقلوهای ضروری)

محصول: 2014 / اختلالات مورد بررسی : اختلال شخصیت مرزی / داستان دوقلوهایی جدا از هم که یک روز بطور اتفاقی پس از سالها با هم رسیده و تلاش می کنند رابطه خود را بهبود بخشند