عشق_رفته

برگرداندن_عشق جدایی خیانت روانشناسی زوج_درمانی عشق_رفته مشاوره

فکر میکنم بخاطر کسی دیگر، من را ترک کرد

شما مدتی است جدا شدید و او در حال حاضر با شخص دیگری است.آیا این بدان معناست که آن رابطه از قبل بوده؟